fingerr1 Dionysos Logo

REPERE CRITICE

*Apostro (red): despre premiul pentru volumul: O prezentă poetică  în lirica românească : C. W. Schenk.

* Azap, I.P.: "Semne, gratii si simboluri", în: Mesagerul Transilvan, 13 octombrie 1995.

* Behring, Eva: Streiflicht. Eine Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik, în: Arhiv - für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 233. Band, 148. Jahrgang, 1. Halbjahresband (Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin/Bielefeld/München), pag. 229-230

* Bejan, Doru : O afirmatie fără acoperire, în: Vatra, nr. 3/1999 (336) p. 93, preluat Astra nr. 4/7 aprilie 1999, p.21-22 si Cetatea Culturală, an II, nr. 4(8), aprilie 1999

* Blaga Octavian: Critica literară la români, în: Al cincelea anotimp, martie 1999, pag. 2 - *Bogdan, Dr. Constantin: Medici-scriitori la "Târgul inter-national de carte, Bucuresti" în: Viata Medical , nr.26, 30 iunie 1995. -

*Borbély, Stefan: Un poet german din România - Christian W. Schenk, în: Familia anul XXVII, nr. 10/1991 octombrie. -Borbély, Stefan: Pământul si oglinda, în: Poesis, nr. 8 (80), august 1996, pag. 4 -

*Brudascu, Dan: Dumnezeul meu a fost Deceneu, interviu acordat de poetul Vasile Copilu-Cheatră despre biografia lui Christian W. Schenk, în: Sălajul Orizont anul II, nr. 39 11 februarie 1992.- *Brudascu, Dan: Dumnezeul meu a fost Deceneu..., preluat de revista Poesis anul III, 21/22 nr. 2/3, 1992. -

*Brudascu, Dan: Limba română, limba formării mele poe-tice, în: Tribuna nr.15, (16-22) aprilie 1992. -

*Brudascu, Dan: Un neamt cu suflet românesc (I), în: Mesagerul Transilvan, anul VII, serie nou , nr. 1647/ 26.11.1996, pag. 4. Continuare (II) în anul VII, nr. 1648/ 27.11.1996, pag. 4. -

*Brumaru, A.I.: De la marea românească la runele nordului, în: Gazeta de Transilvania - Foaie pentru minte, inimă si literatură, 4/5 martie 1995, pag.1. -

*Brumaru, A. I.: Cuvântul ca destin, în: Gazeta de Transilvania - Foaie pentru minte, inim   i literatur , Nr. 1841, Sâmb t  - Duminic , 11-12 mai 1996  -

*Brumaru, A. I.: Not : Christian W. Schenk, în: Astra, Brasov, 4-5-6/ 1996, pag. 133. -

*Bulgăr, Gheorghe: Un poet în fa a lumii de azi..., în: prefa   la volumul de versuri Răstignirea ultimului cuvânt, ed. Doris, Bucuresti 20 ianuarie 1992. -

*Bulgăr, Gheorghe: O prezentă poetică - Christian W. Schenk, Studiu în: C. W. Schenk, o prezentă poetică  în literatura română (Gh. Bulg r/Emil Manu, cu o prefată  de Dan Tărchilă s i extrase din Eugen Simion si Ovid S. Crohmălniceanu) pag. 3-71, ed. Doris, 220 pagini Bucu-re ti 1993. -

*Bulgăr, Gh.: Via a c r ilor. O prezen   poetic  - C. W. Schenk, în: Literatorul, nr. 6/12, februarie 1993. -

*Bulgăr, Gheorghe: Universalitatea poemelor lui Christian W. Schenk, în: Zbur torul, anul IV, nr. 4-5-6 (22-23-24), 1993, pag. 5. -

*Bulgăr, Gh.: O antologie poetic  Româno-German , în: Via a Româneasc , Nr. 3-4, Martie-Aprilie 1996, pag. 266 -

*Bulgăr, Gh.: Poezie român  în Germania, în: Adev rul literar  i artistic, 10.11.1996 -

*Bulgăr, Gh.: Autori si cărti, Bucuresti, în: Viata Medicală nr.5, pag.4 ianuarie 1997 -

*Bunescu, Ilarion: Bilingvism (poetic) real, în: Observatorul de Chi in u, nr. 11, mar i 1 februarie 1994. -

*Buruiană, Dan: Northern Elegies - an European cultural project, în: Romanian Business Journal, Year 2, No. 31-32 (69-70), 5-18 August 1995, page 2. -

*Cean, Adriana: Cuvântul rege (Semne, gratii  i simbo-luri), în: Tribuna, nr. 25(2196), 20-26 iunie 1996, pag. 4 -

*Cheatra , Vasile-Copilu: O lacrim  dup  înger - Poezia lui Christian W. Schenk, eseu în: colec ia Phoenix, III/1993 -

*Candide: Vitrina-recenzie la "Streiflicht", în: Arca, nr.10-11-12/1994, pag. 8. -

*Catanoy Nicolas: Christian W. Schenk (O interpretare ne-budist , în: Literatorul (280) Anul VII, 14-21 febr. nr. 7/1997, pagina 16, preluat de Convorbiri Literare, anul CXXX, nr.2, februarie 1997, pag. 4 -

*Cean, Adriana: Cuvântul rege, în: Tribuna, toamna 1996 -

*Chioaru, Dumitru: Lumin  lateral , în: Euphorion, anul VI, nr. 3(55-56-57)-1995. -

*Chisu, Lucian: Calatorie spre centrul cuvântului, în: Literatorul, nr. 48-3 XII/1993, pag. 4. -

* Cistelecan, Al.: Top cuvântul, locul 4 "Semne gratii  i simboluri", în: Cuvântul, anul I(VI), nr. 11(224)/1995. -

*Cistelecan, Alexandru: "Semne, gratii  i simboluri" - post-fa   - ed. Dacia Cluj, 1995. -

*Cistelecan, Alexandru: Semne, gratii  si simboluri, în: Poezia, Boto ani 1995/1996 -

*Cîntec, Oltita: Opt poe i ie eni într-o antologie german , în: Evenimentul, nr. 954, 29.09.1994. -

*Cosovei, Traian T.: "Semne, gratii  i simboluri", în: Ade-v rul Literar  i Artistic, 18.02.1996, pag. 4 -

*Cretu, Gh.: Christian W. Schenk - un adev rat ambasador al literaturii române în Germania -, în: Informa ia zilei, anul IV 1425, vineri 12 iunie 1998, p.7 -

*Cristofor, Ion: "Sunt mândru a fi un poet ce scrie în lim-bile a dou  culturi" - De vorb  cu poetul Christian W. Schenk - (Germania), în: Tribuna, Anul VIII, nr. 12 (2184) 21-27 martie 1996, pag. 3-9 -

*Cristofor, Ion: Semne, gratii  i simboluri, în: Tribuna, anul VIII, nr. 20 (2192), 16-22 mai 1996, pagina 3 -

*Cristofor, Ion: "Sunt mândru a fi un poet ce scrie în lim-bile a dou  culturi" - De vorb  cu poetul Christian W. Schenk (Germania), în: Tribuna, nr. 12(2184) 21-27 martie 1996, pag. 3-9 -

*Cristofor, Ion: Mandala poeziei, în: Tribuna, nr. 45     (7-13), noiembrie 1996, pag. 4 -

*Crohmălniceanu, Ovid S.: Alăptat de două mame, eseu în: colectia Phoenix, 1992. Preluat în Cetatea culturală (Cluj), An I, nr.2, octombrie 1998, pagina 14 -

*Constantin Stănescu: Christian W. Schenk, în: Adev rul, anul II, nr. 405, mai 1991. -

*Christi, Aura: Invitatul rubricii "Aleea nou zeci tilor" - Christian W. Schenk -, în: Contemporanul - ideea european , anul VIII, nr. 13(414), 26 martie 1998, pag. 6  -

*Cublesan, Constantin: "Testament"  si "Rastignirea ultimului cuvânt", în: Steaua,  anul  XLIV,  12/ 1993, pag. 29. -

*Cublesan, Constantin: O antologie de poezie româ-neasc , în: Unitatea Na ional , anul II, nr. 67-68, 17 noiembrie/ 1 decembrie 1994, pag. 2. -

*Cublesan, Constantin: Poemele lui Christian W. Schenk, în: Curierul, anul IV, nr.154, 16 februarie 1998, pag. 7 -

*Diaconu, Mircea A.: Alti poeti ardeleni: Christian W. Schenk - Vorbe sugrumate-n aer, în: Convorbiri literare, Anul CXXXIII, noiembrie 1999, nr. 11(47), pag. 24 -

*Diaconescu, Ioana: Eterna întoarcere, în: Diplomat Club, nr. 10(34), 1994, pag. 8. -

*Diaconescu, Ioana: An Editorial Event - "Streiflicht", în: Romanian Review, 1995, pag. 138 -

*Dorian, Gellu: La Kastellaun (Germania) se preg te te o ampl  antologie de poezie româneasc , în: Evenimentul Cultural, Ia i/ 26 septembrie 1992. -

*Dorian, Gellu: Plus - Christian W. Schenk (Mandala), în: Convorbiri Literare, nr. 8, august 1996, pag. 2 -

*E.M.: Traduceri din poezia româneasc  contemporan  în limba german , în: Adevărul (literar si artistic), 17 martie 1998, pagina 11. -

*Fintis, Ioan Vintila: Christian W. Schenk - Acuarel  funebră, în: Poesis, partea I în nr. 9-10, partea II în nr. 11-12/ 1991. -

*G.N.: Cele nou  muze - Streiflicht - 81 de poe i români tradu i în limba german , în: Glasul Natiunii (duplex Chi in -Bucure ti), nr. 35(255), anul VII, aug. 1995, p. 5. -

*Georgescu, Teodor: Salvarea prin iubire, în: Timpul (Ia i) 3 martie 1994. -

*Holban, Ioan: Cine  si cum ne traduce, în: Cronica, nr. 2, anul XXIX, 16-31/I 1994. -

*Iacob, Ioan: Un antimit al vârstei poetice - Ioan Iacob în discu ie cu poetul Christian W. Schenk, în: Dacia Literar, anul VI (serie nou ), nr.18, (3/1995), pag. 62-63. -

*Iara, Vasile: Christian W. Schenk - un poet german de limb  român , în: Symposion, 1991. -

*Ioan, Ion: Poeti bistri eni într-o antologie din Germania, în: Minerva, anul V, nr. 39-40, 1994. -

*Irimie Anca: Christian Wilhelm Schenk - un poet al cuvântului -, în: Tribuna, iulie 1998, pag. 4 -

*Izbăsescu, George: O scrisoare din Germania, în: Zburătorul, anul III, nr. 10-11-12/1992. -

*Izbăsescu, George: "Streiflicht" (Lumin  laterală) - o antologie de poezie românească apărută în Germania, în: Zbur torul, nr. 1-2-3/1995, pag. 10. -

*Larion, Artur: Îndurarea cuvântului, în: (?) - decupaj trimis de Vasile Copilu-Cheatra (vezi scrisoarea din 8 august 1993.-

*Lazăr, Ioan: Eugen Simion despre "Cazul Christian W. Schenk", în: Zbur torul, nr. 4-5-6/1995, pag. 21. -

*Lector: Ochiul ciclopului, în: Jurnalul de Boto ani, nr. 66/1994. -

*Lungu, Alexandru: Lumin  piezi   (Fisier/Mozaic), în: Argo, nr. 13, Solsti iul de var  1996, pag. 59-

*Lungu, Alexandru: O colectie de exceptie, în: Argo, Bonn, nr. 14/1996 -

*Mag, Daniel: Eveniment literar, în: Bucure ti, s pt mânal de informare, 6-12 iunie 1991. -

*Manu, Emil: Himera cuvântului, în: prefa   la volumul de versuri Testament, ed. Labirint, Bucure ti 1991. -

*Manu, Emil: O carte despre "r stignirea cuvintelor", în: Via a Româneasc , nr. 2/3, 1993, pag. 156-158. -

*Manu Emil: Poeziile românesti ale lui Christian W. Schenk, Studiu în: C. W. Schenk, o prezenta  poetic  în literatura român (Gh. Bulgăr/Emil Manu, cu o preftă  de Dan Tărchil  si extrase din Eugen Simion si Ovid S. Crohmălniceanu) pag. 72-93, ed. Doris 220 pagini, Bucuresti 1993. -

*Manu, Emil: O antologie de poezie româneasc  ap rut  în Germania, în: Adev rul literar  i artistic, anul IV, 241 30.10.1994. -

*Manu Emil: Versurile române ti ale lui Christian W. Schenk, în: Luceaf rul, nr. 12, 27 III, 1996, pag. 11 -

*Micu, L.: Interferen e culturale, în: Literatorul, anul IV, nr. 37(154), 10-17 sept. 1994, pag. 4. -

*Mihaiu, Virgil: Când sunt atinse limitele, în: Steaua, cronica literar , nr. 3/1994, pag. 31. -

*Mihaiu, V: Durerea cuvântului în necuvânt (Semne, gratii  i simboluri), în: Steaua, nr. 1-2/1996, pag. 35 -

*Mihăită, Marieta: Din Vest spre Est, Bac u, 22-28 decembrie 1996 -

*Mircea. P: O mică bijuterie lirică, în: Arca, nr. 1-2-3 1996, pag. 114 -

*Muresanu, M.: Interferen e culturale româno-germane, în: Universul C r ii, anul IV, nr. 11-12 (47-48), 1994, pagina 5. -

*Muresanu, Miruna: Christian W. Schenk - Semne, gratii  i simboluri - în: Universul C r ii, Anul VI, nr. 1-2 (61-62), ianuarie-februarie 1996, pag. 7 -

*Muresanu, Miruna: Interferen e culturale Româno-Germane - Prezentarea volumului "Mandala", în: Universul c r ii, anul VI, nr. 9(69), septembrie 1996, pag. 13 -

*Muresanu, Miruna: Liric  româneasc  în traducere german, în Universul cărtii, anul VI, nr. 10(70), oct. 1996, pag.7 -

*Muresanu, Miruna: De vorb  cu... Christian W. Schenk, în: Universul c r ii, anul VII, nr. 2(74), febr. 1997, p. 16 -

*Muresanu, Miruna: Interferente culturale româno-germane (Sorescu si Manu în "Gegenwartslyrik"), în: Universul cărtii, anul VIII, nr. 1(85), ianuarie 1998, p. 10 -

*Muslea, Ioan: Antologia Schenk, în: Tribuna, nr. 11 (16-22 martie 1995), pag. 3. -

*Onu, Ioan Felicia: Christian W. Schenk - Vorbe sugrumate-n aer -, în: UNU, anul IX, nr. 3(97), martie 1998, pagina 23. -

*Oprea, Evelina: Christian W. Schenk, în: Vatra, nr. 10/ 1996/ Târgu Mure , pag. 92. -

*Pintescu, Alexandru: Orfica - Semne, gratii  i simboluri, în: Poesis, nr. 72, 12/1995, pag. 9. -

*Pintescu, Alexandru: C. W. Schenk sau lumea ca vointă si reprezentare, în: revista UNU, anul VIII, nr. 5-6, (87-88), mai-iunie 1997, pag. 8 -

*Pintescu, Al: Dou  anotimpuri, Toamna, în: Poesis, nr. (95-96) 11-12, noiembrie-decembrie 1997, pag. 14 -

*Pop, M. M.: România  i literatura român  în Germania, în: Arca, anul IV, nr. 1-2-3 (58-59-60)/1995, pag. 8. -

*Pop M. Mircea: Literatura român  contemporan  în Ger-mania 1994, în: România Literar , 28/1995, N.26 (5-11 iulie), pag. 11. - 

*Pop M. Mircea: Streiflicht. Eine Auswahl zeitgenös-sischer rumänischer Lyrik, in: Osteuropa - Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, Sonderdruck 1995, S. 1080-1081. -

*Pop, M.M: Polivalen    i polifonie liric  (Semne, gratii  i simboluri), în: Arca, nr. 4/5/6 - 1996, pag. 86-87 -

*Pop, M. M.: Antologie liric  româneasc  în Germania, în: Steaua, 46, 1995, nr. 4-5, pag. 35 -

*Pop, M. Mircea, în: Die rumänische Gegenwartsliteratur in Deutschland. Editorische Retrospektive, în: Osteuropa, 1996, pag. 163-164   -

*Pop, M. Mircea: Cinci plachete din lirica română   contemporană în Germania, în: Zburătorul, nr. 1-2-3,       1997, pag. 3 -

*Pop, M. Mircea: Eine Anthologie - Streiflicht - în: Osteuropa, Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens,    Sonderdruck, Stuttgart 1997, pag. 245-246 -

*Pop, M. Mircea: România si literatura română în Germania - retrospectiv  editorial  1996 -, în Steaua, nr.7, 1997 pagina 64. -

*Pop, Mircea M.: Pagini germane - Poezia german  a lui    Christian W. Schenk, în: Poesis, Nr.(93) septembrie 1997, pagina 5. -

*Pop, M. Mircea : România  i literatura român  în Germania. Retrospectiv  editorial  1996, în: Arca, nr. 7-8-9 (88-89-90)/1997, pag. 154-158 -

*Pop, Mircea M: Un poet elegiac, în: Poesis nr. (97-98), 1-2/1998, pagina 15. Preluat de Steaua iulie/1998 (Laurentiu Pop). -

*Pop, Mircea M: Pagini germane (III), în: Poesis, nr. (99-100)/100, 1998, pagina 58. -

*Popa, Dorin: Christian W. Schenk, în: Contemporanul, nr. 46(187) 19 noiembrie 1993. -

*Popa, Dorin: Un poet din diaspora, în: Timpul, nr. 8, au-gust 1994, pag. 22. -

*Popa, Dorin: Interviul "Cronicii". Dialog Christian W. Schenk - Dorin Popa, în: Cronica, 7(1387), anul XXIIX, 1-6 IV 1994, pag. 3. -

*Popescu, Adrian: Un poet bilingv - Christian W. Schenk, în: Tribuna, anul V (2107), 13-19 ianuarie 1994, pag. 4. -

*Prepelita  , Mihai: Autografe bilingve, în: Diminea a - Cotidian de informa ie  i opinie democratic , anul VI, nr. 168(1469), vineri 25 august 1995, pag. 3. - Rădoi-Mihăită, Marieta: La Târgul interna ional de carte de la Frankfurt, în: Zbur torul, nr. 1-2-3 1995, pag. 5. - Red.: Semnal editorial. Traducerea  i editarea volumului de versuri Elf lyrische Miniaturen, în: Contemporanul, anul II/1994, pag. 16. - Red.: Not  la "Streiflicht", în: Gazeta de Boto ani,nr. 1220/16 noiembrie 1994. - Red.: Biblioteca noastr  - "Semne, gratii  i simboluri", în: Luceaf rul, nr. 42/1995 - Red: Poesie für hüben und drüben, în: Allgemeine Deutsche Zeitung, 10 (2337), Jahrgang XXIX (XL), 9. März 1996, Seite 2 (Gesellschaft/Kultur) - Red. Argo: Christian W. Schenk (Bibliografie/ Semne, gratii  i simboluri), în: Argo, nr. 13, Solsti iul de var  1996, pag. 61  - Red. Arca: Un poet al interferen elor - Christian W. Schenk: "Mandala", în Arca, 1996, pag. 83-84 - Rusu, Mircea N.: Un semnal poetic, în: Via a, iulie 1991. - Rusu, M.N.: Din nou despre poetul Christian W. Schenk, în: Adev rul literar  i artistic, 16-22 iunie 1991. - Rusu, Mircea: Poezia fără hotare - Poezia lacrima îngerilor, în: Viata, nr. 32, august 1991. - Rusu, M.N.: R ze ul cuvintelor, în: România literar , nr. 52/1992. - Rusu, Mircea N.: Elegii din Vest, în: Adev rul literar  i artistic, nr. 106/1992. - Rusu, M.N.: A plecat Nichita, în: Zbur torul, pag. 8-9, 1993. - Rădulescu, Emil: Întâlnire cu poetul Christian W. Schenk în: Gazeta de Transilvania, anul CLIV, nr. 707/17.04.92. - Scarlat, Grigore: Cartea săptămânii - "Răstignirea ultimului cuvânt", în: Gazeta de Nord-Vest, 1993. - Scarlat, Grigore: Un destin poetic, în: Noua Gazet  de Vest, Oradea, nr. 95, anul II (nr.44), 5-11 noiembrie 1993, pag. 4. - Schiff, Julia: "Eine in der Welt traurig wandelnde Wahr-heit", in: Der Literat, 36/12, 1994 (D5468E). - Simion, Eugen: Limba matern   i limba poeziei, în: colec- ia Phoenix, 1993. - Spătaru, Dumitru: C.W.Schenk - un poet european, în: Opinia - Cotidian ie an fondat în 1897, anul VIII, nr.2036, sâmbătă /duminică  (12-13 aprilie)/1997, pag. 3 - Spiridon, Maria Cassian: Christian W. Schenk - Mandala, în: Poezia - revist  de cultur  poetic , Anul III, Nr. 3, 1997, pagina 217 - Stancu, Valeriu: Hârtia de turnesol, Duplex poetic Iasi-Kastellaun, în: Evenimentul partea I 24.06.1998, partea II 26.061998. - Stancu, Valeriu: Salonul literar - Christian W. Schenk - în: Cronica 1998, pag.12-13 - Stăneci, Dr. Maria-Luiza: Toamn  cu... "Lumin  lateral " în: Via a medical , 23 septembrie 1994, pag. 7. - Stănescu, Saviana: Premiile "Poesis", în: Adev rul, 27 sep-tembrie 1994. - Strubel, Antje: Gitter, in: Der Literat, Rezensionen, 37 Jahrgang - Oktober 1995, 10/95, Seite 18. - Tatomirescu, Ion Pachia: Christian W. Schenk - "Testa-ment" si "Răstignirea ultimului cuvânt", în: Rena terea B n  ean , nr. 777, 17 septembrie 1992. - Tatomirescu, Ion Pachia: Cuvântul sinonim infinitului/-infinirii, în: Anotimpuri Literare, Timi oara, anul IV, nr. 13, 1996, pag. 10. - Tatomirescu, Ion Pachia: Simone Reicherts  i Christian W. Schenk - "Ambasadori" ai poeziei dacoromâne ti în Germania, în: Rostirea Româneasc , anul II, nr. 3-4/ 1996, pag. 108-110 - Talpă, Leon: Poetul Christian W. Schenk - o reuniune foarte deschisă si cosmopolită -: Interviu Literar, luni 3 octombrie 1998, pagina 3 - Tămas, Christian: ... pe viată si pe moarte, cu patimă dansez... (11 miniaturi ale lui Dorin Popa, alese si tălmăcite în germană de Christian W. Schenk), în: Dacia Literar , anul V, nr. 14 (3/1994). - Tărchilă, Dan: Postfată la volumul de versuri Testament, ed. Labirint, Bucuresti 1991. - Tărchilă, Dan: Argument, în: C. W. Schenk, o prezentă poetică în literatura română (Gh. Bulgăr/Emil Manu, cu extrase din Eugen Simion si Ovid S. Crohmălniceanu) pag. 3-71, ed. Doris, 220 pagini Bucuresti 1993. - Țion, Alexandru: "Semne pline de cuvinte", în: Transil-vania Expres, luni 11 decembrie 1995. - Țion, Al.: Tensiuni, în: Mesager, anul II, nr. 285-286, 11-12 iulie 1992. - Vasiliu, Lucian: Christian W. Schenk sau pauza dintre cuvinte, în: Convorbiri Literare, nr. 8, august 1996 - Zanca Andrei: Prezentare Christian W. Schenk, în:           Poesis, nr. (85-86), 1-2/1997 pag. 18 - Zaciu, Mircea: Tablet  pentru cititorul român (anex  la volumul "Streiflicht") preluat de Literatorul, anul IV, nr. 41 (158), 7-14 octombrie 1994, pag. 1. - Dumitru Micu: Poezia lui Christian W. Schenk - Zvălog, Ana Maria: Antologiile literare, o simplă  subiec-tivitate de conjunctură ?, în: Dacia Literară, anul VI (serie nou), nr. 16 (I/1995), pag. 53. Preluat de Cronica, anul XXX, 16-30.04.1995 (1412), pag. 8. - Zvălog, Ana-Maria: Christian W. Schenk - poetul, traducătorul, editorul, în: Convorbiri Literare, Nr.1 ianuarie 1997 * Mircea M. Pop - Christian W. Schenk - O personalitate poetica complexa în: Cronica, nr. 4, apr.. 2001, p. 30-31. - Ovidiu si Rita Vuia...